ART Alpha Opportunities UI R

WKN: A2DMUA / ISIN: DE000A2DMUA1


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Hamburg 0 -0,29% 93,93 93,66 - 93,66 08:09
 Fondsgesellschaft 0 +0,11% 94,42 94,52 - 94,52 21.06.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Hamburg 0 214 93,85 95,17 211 1,41% 11:11