ART Alpha Opportunities UI R

WKN: A2DMUA / ISIN: DE000A2DMUA1


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Hamburg 0 -0,06% 96,79 96,73 - 96,73 13.09.19
 Fondsgesellschaft 0 -0,25% 96,91 96,67 - 96,67 12.09.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Hamburg 0 0 -   -   0 - 13.09.19