ETFS Longer Dated Agriculture

WKN: A0SVX8 / ISIN: DE000A0SVX83


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +1,40% 6,84 6,90 - 6,95 10:00
 Xetra 0 +1,21% 6,88 6,96 - 6,96 09:04
 Tradegate 0 0,00% 6,83 -   - -   11.02.19
 Düsseldorf 0 +1,61% 6,83 6,90 - 6,95 10:02
 Hamburg 0 +1,83% 6,82 6,94 - 6,94 09:28
 München 0 +1,40% 6,84 6,89 - 6,95 10:04
 EUWAX 0 +1,16% 6,86 6,90 - 6,95 10:00
 Berlin 0 +1,39% 6,83 6,89 - 6,93 10:04
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 4.323 6,94 6,98 4.298 0,58% 10:18
Xetra 0 12.320 6,94 6,98 12.320 0,63% 10:20
0 7.210 6,94 6,98 7.170 0,58% 10:35
Düsseldorf 0 36.024 6,94 6,98 36.024 0,58% 10:18
Hamburg 0 3.603 6,94 6,98 3.582 0,58% 10:20
München 0 4.500 6,94 6,98 4.500 0,59% 10:18
EUWAX 0 18.480 6,94 6,98 18.480 0,61% 10:18
Berlin 0 4.500 6,93 7,00 4.500 1,01% 10:18