ETFS Longer Dated Agriculture

WKN: A0SVX8 / ISIN: DE000A0SVX83


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,67% 6,23 6,16 - 6,27 20.08.19
 Xetra 0 -0,68% 6,25 6,21 - 6,28 20.08.19
 Tradegate 0 0,00% 6,50 -   - -   09.08.19
 Hamburg 0 +0,16% 6,25 6,26 - 6,26 20.08.19
 EUWAX 0 -0,23% 6,20 6,18 - 6,27 20.08.19
 Berlin 0 -1,53% 6,22 6,12 - 6,25 20.08.19
 München 0 0,00% 6,28 6,24 - 6,28 20.08.19
 Düsseldorf 0 0,00% 6,20 6,19 - 6,27 20.08.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 1.941 6,19 6,23 1.922 0,71% 20.08.19
Xetra 0 0 -   -   0 - 20.08.19
0 2.000 6,18 6,24 2.000 1,02% 20.08.19
Hamburg 0 0 6,19 6,24 0 0,73% 20.08.19
EUWAX 0 13.334 6,19 6,24 13.232 0,78% 20.08.19
Berlin 0 0 -   -   0 - 20.08.19
München 0 0 -   -   0 - 20.08.19
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 20.08.19