ETFS Longer Dated Agriculture

WKN: A0SVX8 / ISIN: DE000A0SVX83


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,21% 6,06 5,99 - 6,07 01.04.20
 Xetra 0 -1,33% 6,08 6,00 - 6,07 01.04.20
 Tradegate 0 +0,49% 5,93 -   - -   12.03.20
 Düsseldorf 0 -2,54% 5,91 5,76 - 6,07 01.04.20
 Hamburg 0 -0,41% 6,08 6,06 - 6,06 01.04.20
 Stuttgart (EUWAX) 0 -1,19% 6,06 5,99 - 6,07 01.04.20
 Berlin 0 -2,06% 6,07 5,95 - 5,97 01.04.20
 München 0 -0,21% 6,08 6,06 - 6,08 01.04.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 5.016 5,98 6,01 4.998 0,35% 01.04.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 01.04.20
0 2.000 5,75 6,11 2.000 6,25% 01.04.20
Düsseldorf 0 86.700 5,77 6,13 81.600 6,24% 01.04.20
Hamburg 0 0 5,77 6,13 0 6,24% 01.04.20
Stuttgart (EUWAX) 0 8.427 5,75 6,11 8.427 6,25% 01.04.20
Berlin 0 0 -   -   0 - 01.04.20
München 0 0 -   -   0 - 01.04.20