iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 3.954 +0,07% 29,42 29,40 - 29,60 12:37
 Xetra 50.879 +0,22% 29,41 29,38 - 29,49 14:36
 Tradegate 25.571 -0,39% 29,54 29,38 - 29,75 14:50
 Stuttgart (EUWAX) 5.134 +0,24% 29,37 29,40 - 29,48 14:36
 Hamburg 3 +0,08% 29,43 29,43 - 29,45 11:32
 Fondsgesellschaft 0 +0,55% 29,00 -   - -   11.06.21
 München 0 +0,05% 29,43 29,45 - 29,45 09:08
 Düsseldorf 0 +0,34% 29,32 29,40 - 29,45 13:45
 Berlin 0 -0,10% 29,47 29,41 - 29,61 14:15
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 2.004 1.700 29,43 29,47 1.700 0,14% 14:40
400 3.400 29,43 29,46 6.800 0,12% 14:55
Hamburg 3 850 29,44 29,47 849 0,12% 14:39
Stuttgart (EUWAX) 0 10.194 29,43 29,47 10.180 0,14% 14:40
München 0 1.700 29,43 29,47 1.700 0,14% 14:40
Xetra 1.000 590 29,43 29,48 11.230 0,15% 14:40
Düsseldorf 0 3.400 29,43 29,48 3.400 0,17% 14:40
Berlin 0 17.028 29,37 29,55 16.924 0,61% 14:40