iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 1.736 -0,36% 25,29 25,20 - 25,29 27.11.20
 Xetra 146.057 -0,45% 25,29 25,17 - 25,37 27.11.20
 Tradegate 17.617 +0,32% 25,22 25,11 - 25,38 27.11.20
 Hamburg 7.920 -0,10% 25,31 25,21 - 25,28 27.11.20
 Stuttgart (EUWAX) 6.173 -0,48% 25,22 25,09 - 25,31 27.11.20
 München 1.000 +0,02% 25,26 25,26 - 25,26 27.11.20
 Düsseldorf 8 -0,36% 25,22 25,10 - 25,28 27.11.20
 Berlin 0 -0,47% 25,30 25,18 - 25,30 27.11.20
 Fondsgesellschaft 0 -0,28% 25,11 25,04 - 25,04 26.11.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 200 0 -   -   0 - 27.11.20
60 600 25,04 25,30 600 1,06% 27.11.20
Stuttgart (EUWAX) 0 5.977 25,10 25,25 5.943 0,60% 27.11.20
Berlin 0 3.991 25,06 25,33 3.949 1,06% 27.11.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 27.11.20
Hamburg 7.920 0 -   -   0 - 27.11.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 27.11.20
München 1.000 0 -   -   0 - 27.11.20