Global Markets Trends

WKN: A0M2JH / ISIN: DE000A0M2JH2


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Hamburg 0 -0,01% 85,10 85,09 - 85,09 09:26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,21% 85,21 84,83 - 86,02 14:00
 Düsseldorf 0 +3,93% 82,16 84,94 - 85,39 13:46
 Fondsgesellschaft 0 +1,03% 82,83 83,68 - 83,68 03.04.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Hamburg 0 234 85,57 86,82 231 1,46% 14:12
Stuttgart (EUWAX) 0 500 85,35 87,31 500 2,30% 14:12
Düsseldorf 0 586 85,31 87,34 573 2,38% 14:05