TMW Immobilien Weltfonds P

WKN: A0DJ32 / ISIN: DE000A0DJ328


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +2,34% 0,64 -   - -   23.10.20
 Stuttgart (EUWAX) 0 0,00% 0,63 0,63 - 0,63 23.10.20
 Hamburg 0 0,00% 0,63 0,63 - 0,63 23.10.20
 Düsseldorf 0 +0,16% 0,63 0,63 - 0,63 23.10.20
 Berlin 0 0,00% 0,63 0,63 - 0,63 23.10.20
 München 0 0,00% 0,67 0,67 - 0,67 23.10.20
 Fondsgesellschaft 0 0,00% 0,89 0,89 - 0,89 22.10.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 20.100 0,63 0,68 100 8,11% 23.10.20
Stuttgart (EUWAX) 0 5.000 0,63 0,67 5.000 6,32% 23.10.20
Hamburg 0 10.000 0,63 0,68 2.000 8,11% 23.10.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 23.10.20
Berlin 0 0 -   -   0 - 23.10.20
München 0 0 -   -   0 - 23.10.20