UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners (USD) A-dis

WKN: A1JVYP / ISIN: IE00B7KMNP07


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,54% 13,26 13,27 - 13,33 13:06
 Xetra 2.154 +0,65% 13,28 13,34 - 13,40 13:12
 Tradegate 911 -0,92% 13,42 13,28 - 13,44 11:08
 Stuttgart (EUWAX) 200 +0,27% 13,29 13,26 - 13,38 13:15
 Hamburg 0 -1,89% 13,52 13,27 - 13,27 09:25
 Düsseldorf 0 +0,15% 13,31 13,28 - 13,34 13:15
 Fondsgesellschaft ($) 0 -0,65% 15,05 14,95 - 14,95 27.01.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 800 13,33 13,40 800 0,59% 13:22
506 2.300 13,32 13,43 2.300 0,80% 13:37
Hamburg 0 1.876 13,33 13,40 1.867 0,51% 13:21
Düsseldorf 0 37.500 13,33 13,39 37.300 0,51% 13:15
Stuttgart (EUWAX) 0 3.751 13,33 13,40 3.730 0,56% 13:22
Xetra 0 7.504 13,33 13,40 40.088 0,59% 13:22