Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +0,94% 67,99 -   - -   24.11.21
 Fondsgesellschaft 0 +0,10% 67,82 -   - -   21.01.22
 Berlin 0 -0,86% 67,72 67,14 - 67,57 21.01.22
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,06% 66,93 66,97 - 67,67 21.01.22
 Hannover 0 +0,09% 67,83 67,89 - 67,89 21.01.22
 München 0 -0,01% 67,49 67,48 - 67,48 21.01.22
 Hamburg 0 -0,01% 67,49 67,48 - 67,48 21.01.22
 Düsseldorf 0 -0,52% 67,74 67,39 - 67,57 21.01.22
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 163 67,69 68,29 162 0,89% 21.01.22
Berlin 0 0 -   -   0 - 21.01.22
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 21.01.22
München 0 0 -   -   0 - 21.01.22
Hamburg 0 0 -   -   0 - 21.01.22
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 21.01.22